0 beğenilme 0 beğenilmeme
249

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Medeni Kanununun 27. maddesinde aynen: Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

 Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.” Denilmektedir.

Buna göre Medeni Kanun ismin ancak haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirilebileceğini öngörmüştür. Bu bakımdan Türk Hukukunda ana kural, adın değişmezliği prensibidir. Adın değiştirilmesindeki haklı sebep genellikle üç gruba ayrılır: Kişisel sebepler, aile ilişkilerinden doğan sebepler, ticari ilişkilere ilişkin sebepler.

Gerçektende anlamsız, gülünç yada çirkin adlar taşınmasından zamanla rahatsızlık duyan şahıslar isminin değiştirilmesini isteyebilir. Şimdi bu konuda sizlerle önemli noktaları paylaşmak istiyorum.

1) Ad ve soyadının değiştirilmesi davalarında nüfus idaresi davalı olarak gösterilir.

2) Ad ve soyad değişikliği 1587 Sayılı Nüfus Yasasına göre “ Kayıt düzeltmesidir.” Anılan Yasanın 144/2. maddesi, kayıt düzeltme davalarının, ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması zorunluluğu getirmiştir.

3) Kayıt düzeltme davalarını; ilgililer, veli, vasi ve değişiklikten tararı olanlar açabileceği gibi Cumhuriyet savcısı da açabilir.4) Bir adın değişmesinden zarara uğrayan kimse, değişikliği öğrendiği günden itibaren 1 yıl içinde değişiklik kararına itiraz edebilir. 

Devamı Aşağıdadır...

Medeni Hukuk kategorisinde sordu | 249

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

ÖRNEK YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY  18. H.D.

E. 2002/9677                                 K. 2002/11606                          T. 25.11.2002

• İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmayı ve Onun Kayden de Taşımayı İstemesinin Haklı Sebep Teşkil Edeceği - İspatın Zorunlu Olmadığı )

İSİM DEĞİŞTİRİLMESİNDE GEREKÇE ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmayı ve Onun Kayden de Taşımayı İstemesinin Haklı Sebep Teşkil Etmesi - Mahkemenin İspatlanamadığı Gerekçesiyle Davayı Reddetmesinin Hatalı Olduğu )

• ÇEVREDE TANINIP BİLİNDİĞİ İSMİ İLE ANILMA VE BUNU KAYDEN TAŞIMAYI İSTEME ( İsmin Değiştirilmesi Davası Açılabileceği )

ÖZET : Medeni Kanunun 27. maddesine göre haklı sebebin varlığı halinde ismin değiştirilmesi mümkün olup Yargıtay uygulamalarında da kişinin çevresinde tanınıp bilindiği ismi ile anılmayı ve bunu kayden taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Bu durumda yasal bir sakınca da olmadığı anlaşıldığı halde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde isim değişikliği istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde evlatlık olarak aldığı velayeti altındaki kızının adının aile arasında ve çevrede "Alara" olarak tanınıp bilinmesini istediğini, ancak nüfusa "Cansu" olarak kaydedildiğini, bu farklılığın ileride kendisini mağdur edeceğini dava etmiş, dinlenen tanık da bu iddiayı doğrular şekilde beyanda bulunmuş ise de, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Medeni Kanunun 27. maddesine göre haklı sebebin varlığı halinde ismin değiştirilmesi mümkün olup Yargıtay uygulamalarında da kişinin çevresinde tanınıp bilindiği ismi ile anılmayı ve bunu kayden taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Bu durumda yasal bir sakınca da olmadığı anlaşıldığı halde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

                                                        Saygılarımla  Av. Onur ÇELEN

Not: Yukarıda yer alan "İsim Değişikliği" konulu makale Av. Onur ÇELEN tarafından gönderilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

cevapladı
5,979 soru
4,556 cevap
620 yorum
19,000 üye